Kerstiaen de Keuninck

Mountain landscape with huntersKerstiaen de Keuninck - Mountain landscape with hunters

Literature

Rüdiger Klessmann, Herzog Anton Ulrich-Museum, München, 2003, p. 73, plate 1


Kerstiaen de Keuninck
Mountain landscape with hunters
58 x 101 cm
Oil on panel
Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig