Geertgen tot Sint Jans - Maria in Sole

Literature

Collection catalogues
Erik Beenker, The collection, Rotterdam, 2005, p. 53

Literature
John R. Decker, The Technology of Salvation and the Art of Geertgen tot Sint Jans, Farnham, England; Burlington, VT, 2009, plate 2


External links

Museum Boijmans van Beumingen, Rotterdam Accession number 2450

Other works by Geertgen tot Sint Jans


Geertgen tot Sint Jans Night Nativity
Night Nativity

Geertgen tot Sint Jans St. Bavo
St. Bavo

Geertgen tot Sint Jans The Passion of Christ
The Passion of Christ

Geertgen tot Sint Jans Man of Sorrows
Man of Sorrows

Geertgen tot Sint Jans
Maria in Sole
c. 1490
24.5 x 20.5 cm
Oil on panel
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam