Geertgen tot Sint Jans

St. John the Baptist in the WildernessGeertgen tot Sint Jans - St. John the Baptist in the WildernessGeertgen tot Sint Jans
St. John the Baptist in the Wilderness
42 x 28 cm
Gemäldegalerie, Berlin


Literature

Collection catalogues
Gemäldegalerie Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Berlin, 1975, p. 165

Literature
John R. Decker, The Technology of Salvation and the Art of Geertgen tot Sint Jans, Farnham, England; Burlington, VT, 2009, plate 5


Other works by Geertgen tot Sint Jans


Geertgen tot Sint Jans The Passion of Christ
The Passion of Christ

Geertgen tot Sint Jans Man of Sorrows
Man of Sorrows

Geertgen tot Sint Jans Maria with Child
Maria with Child

Geertgen tot Sint Jans Night Nativity
Night Nativity

Geertgen tot Sint Jans St. Bavo
St. Bavo