Pieter Saenredam

Nave of the St. Pieterskerk, Utrecht

Pieter Saenredam - Nave of the St. Pieterskerk, Utrecht

Literature

External links

Other works by Pieter Saenredam

Pieter Saenredam - Interior of the Nieuwe Kerk, Haarlem
Interior of the Nieuwe Kerk, Haarlem
1658

Pieter Saenredam - North aisle of the Mariakerk, Utrecht
North aisle of the Mariakerk, Utrecht
1641?

Pieter Saenredam - Santa Maria della Febbre, Rome
Santa Maria della Febbre, Rome
1629

Pieter Saenredam - Interior of the Nieuwe Kerk, Haarlem
Interior of the Nieuwe Kerk, Haarlem
1655

Pieter Saenredam
Nave of the St. Pieterskerk, Utrecht
1644
59 x 111 cm
Oil on panel
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam