Edvard Munch

Herbert EscheEdvard Munch - Herbert Esche

Literature

Woll 658


Other works by Edvard Munch


Edvard Munch Henriette Olsen
Henriette Olsen
1932

Edvard Munch Separation
Separation
1893-94

Edvard Munch Hieronymus Heyerdahl
Hieronymus Heyerdahl
1917

Edvard Munch Christian Munch with Pipe
Christian Munch with Pipe
1885

Edvard Munch
Herbert Esche
1905
71 x 55.5 cm
Oil on canvas
Signed upper right: E.M.
Kunsthaus, Zurich