Ludolf Backhuysen

Godard VerdionLudolf Backhuysen - Godard Verdion


Other works by Ludolf Backhuysen


Ludolf Backhuysen Ships before Vlissingen
Ships before Vlissingen
c. 1660

Ludolf Backhuysen Ships at the IJ
Ships at the IJ
c. 1668/70

Ludolf Backhuysen Abraham and Isaac
Abraham and Isaac
c. 1696-1700

Ludolf Backhuysen The Families Backhuysen and the Hooghe
The Families Backhuysen and the Hooghe
1702

Ludolf Backhuysen
Godard Verdion
1680s
46.5 x 55.5 cm
Oil on canvas
Johannes a Lasco-Bibliothek, Emden