Matthias Stom

Saint HieronymusMatthias Stom - Saint Hieronymus


Other works by Matthias Stom


Matthias Stom The Calling of Saint Matthew
The Calling of Saint Matthew
c. 1629

Matthias Stom The Adoration of the Shepherds
The Adoration of the Shepherds

Matthias Stom Christ and the Woman Taken in Adultery
Christ and the Woman Taken in Adultery
c. 1630-32

Matthias Stom Woman counting coins by candlelight
Woman counting coins by candlelight
c. 1635

Matthias Stom
Saint Hieronymus
117 x 98 cm
Oil on canvas
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Nantes