Evert Rijnvisch

Winter LandscapeEvert Rijnvisch - Winter Landscape

Literature

Pieter Roelofs (ed.), Hendrick Avercamp, Amsterdam, 2009, fig. 6


Evert Rijnvisch
Winter Landscape
1655
165 x 257 mm
Watercolour and gouache
Signed and dated: 1655 E. RYNVISCH
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam