Authors    Persons     Magazines     Extended search  
login/register
Lambert Doomer

(1624 - 1700)
Dutch Golden Age landscape painter

Overview | Works (36)
     


Books on Lambert Doomer

Werner Sumowski
Gemälde der Rembrandt-Schüler I, J.A. Backer-A. van Dijck
Landau/Pfalz, 1983
Wolfgang Schulz
Lambert Doomer, Sämtliche Zeichnungen
Berlin; New York, 1974


Books with substantial mentioning of Lambert Doomer

Peter Schatborn
Rembrandt and his circle, Drawings in the Frits Lugt Collection
Bussum, 2010
Articles on Lambert Doomer

R.E.O. Ekkart, Een 'portrait' historié door Lambert Doomer, in H. Blasse-Hegeman, E. Domela Nieuwenhuis, R.E.O. Ekkart, A. de Jong, E.J. Sluijter (eds.), Nederlandse portretten, 's-Gravenhage, 1990, pp 247-253
Wolfgang Schulz, Lambert Doomer als Maler, in Oud Holland, 92, 1978 pp. 69-105
Heinrich Dattenberg, Een zoekgeraakt kunstboek van Lambert Doomer, in Bulletin van het Rijksmuseum, 10, 1962 pp. 31-34
H. Dattenberg, Zur Datierungsfrage von L. Doomers deutscher Reise, in Oud Holland, 51, 1934 pp. 150-151
Th. Wortel, Lambert Doomer te Alkmaar, in Oud Holland, 46, 1929 pp. 171-187

Born:February 11, 1624
Amsterdam, Netherlands
Died:July 2, 1700
Amsterdam, Netherlands
ULAN:500031031
RKD:23808
VIAF:95872901


Follow this person

Receive a notification when this person is updated.